Γαλακτικά vs ScVO2
Μπαλτόπουλος Γεώργ.
Περι-εγχειρητική χορήγηση ενδοφλεβίων υγρών
Χαρ. Σκούρτης - Βασ. Γροσομανίδης